Kataloq #3

SEMENTLƏŞDİRİCİ QURĞU


Səmərəli güc, KVt
125(170)
Maksimal təzyıq, MPa 32
Maksimal ideal verim 
25
Pluncerin diametri, mm 110
Manifoldun daxili diametri, mm 
- sorucu xətdə 
- basqı xəttində

100
50
Çənin həcmi m3 5
Dizelin gücü, kVt (a. g) 44(60)
Su nasosu: verimi m3/s (dm3/san) 38(10,5)
Fırlanma surəti 48,3
Əndazə ölçüləri, mm 9250x2500x3330
Ümumi çəki, kq 15470NASOS QURĞUSU УНЦ1-160х50К

UNS 1-160x50K Nasos qurğusunun təyinatı inqibirləşdirılmış xlorid-turşusunun daşınması və buruqlara vurulması zamanı xlorid turşusunun duru müddətdə neft, qaz buruğunda emalı zamanı istifadə olunur. Qurğu Kraz-257 avtomobilinin şassisində qurulmuşdur ve bura yüksək təzyiqli nasos, transmisiya, sistern, manifold, yardımçı borukəməri daxildir.

 
İstifadə olunan qüvvə, kV 118
Maksimal təzyiq, MPa 50
Maksimal ideal ötürmə, dm3/s 12,4
Nasosun tipi Horizontal triplex plunger
Daşınan məhlul Daşınması qadağandır: xlorid turşusu (koosentrasıyası 8-12%), qidroftorlu turşusu (5% xlorid turşusu) və sirkə turşusu (2% 100% xtorid turşusu nisbətində).
Nominal daxili diametr, mm 
- sourma xətti, mm 
- boşaltma xətti, mm

100
50
Köməkçi boruların xətti 
- Nominal diametr, mm 
- Ümumi uzunluq, mm

3
21,5
Qabaritlər mm 9520x2500x3300
Yığılmış görkəmdə çəki, kq 14970


PLİTƏDAŞIYICI ПВ-95


Şıfr ТВ-10 ПВ-95
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, t 12-16 20-25
Plitədaşıyıcının uzunluğu, m 12-17 14-36
Yarım qoşqunun əndazə ölçüləri, mm 16,4х2,5х3 4150х2500х3000
Kütlə, kq 22700 24845


AЦ-5, АЦ-8, АЦ-10, АЦ-12; АЦ-14,5 TİPLİ AVTOSİSTERNALAR


Kod AЦ-5 AЦ-8 AЦ-10 AЦ-12 AЦ-14,5
Montaj bazası Зил-130 Зил-131 УРАЛ КамАЗ КрАЗ КрАЗ КрАЗ
Sistemin tutumu, m3 5 5 8 8 10 12 14,5

Daşınan məhlul
Su və digər məhlullar, sıxlığına, yapışqanlığına və kimyavi aktivliyinə görə
Nasosun ötürməsi m3/saat 45
Əndazə ölçüləri, mm 6,7x2,9x3,1 7,04x2,5x3,2 7,04x2,5x3,2 7,9x2,5x3,1 8,65x2,75x3,3 9,52x2,5x3,2 9,52x2,5x3,2
Kütlə, kq 9,53 10,83 15,03 16 20,95 23 25,7


УПТ1-50Б TİPLİ QAZMA QURQUSUParametrlər УПТ1-50Б
Vişkanın hündürlüyü, m 19
Qaldıran borunun  maksimum hündürlüyü, m 12,5
Tal kanatının diametri, mm 25
Rotor intiqalının gücü m 88
Kranbloka düşən yük, m 500
Nəql olunan halda qabarit ölşüləri, m 1100х2782х4084
Qurğunun kütləsi, kg 25700


QAZICI BUCURDAĞ "ЛПТ-8"


 

 

Nominal dartı qüvvəsi, kH 84
İntiqalın gücü, kVt 118
Barabanın fırlanma tezliyi, san1 1,13-5,35
Dolama sürətlərinin sayı
- düz 
- əks

41
2
Qabarit ölçüləri, mm 6,430x2,550x3,087
Kütlə, kg 18,400

 
MONTAJ KRANI КП-25М, КП-25МГ


 
Şıfr КП-25М КП-25МГ
Yükqaldırma qabiliyyəti, t 25 25
Qolun açılış vəziyyəti, m
- minimal
- maksimal

2,5 
7-8

2,5
7-8
Qarmağın qalxma hündürlüyü, m 8 8
Yükün qalxma sürəti, m/dəq 3,6 3,6
Yükün düşmə sürəti, m/dəq 4,7 4,7
Bucurqadın tipi bir vallı, iki barabanlı hidravliki